Zespół Charytatywny rozpoczął działalność w 1984 roku. Został on powołany przez Ks. Prałata Kazimierza Górnego. Opiekunką Zespołu została Siostra Nimforoza. Od 2000 roku jego działalność  jest dokumentowana w Kronice.

Rok 2000. Zespół kontynuuje pracę lat ubiegłych. Opiekująca się nim Siostra Nimforoza zorganizowała pomoc świąteczną dla rodzin zamieszkałych na Ukrainie. W Tygodniu Miłosierdzia Zespół Charytatywny przeprowadza zbiórkę pieniężną dla rodzin wielodzietnych i osób żyjących w trudnych warunkach materialnych. Z ofiar składanych do puszek oraz darów rzeczowych (odzież, sprzęt gospodarstwa domowego) skorzystało wielu ludzi biednych.

W okresie Adwentu Zespół Charytatywny rozprowadza świece "Caritas", z funduszy uzyskanych ze sprzedaży świec zakupiono artykuły spożywcze. W okresie przedświątecznym wydano żywność dla 117 rodzin wielodzietnych i osób bezdomnych.

Siosta Nimforoza co miesiąc sporządzała listę osób pragnących przyjąć Kapłana z Sakramentem Pokuty i Komunii Świętej. Przed przyjęciem Kapłana Siostra, wraz z niektórymi członkami Zespołu, przygotowywały mieszkania chorych niezdolnych do samodzielnej pracy. Chorym i samotnym dostarczano w czasie odwiedzin pisma katolickie.

W 2002 roku po wakacjach odszedł opiekun Zespołu - Ks. Leszek Semik. Nowym opiekunem Zespołu Charytatywnego został Ks. Robert Kurpios. Ze względu na ubóstwo nasilające się w naszej parafii utworzono  w ramach Zespołu nową posługę, tj. wydawanie posiłków dla ubogich, bezrobotnych i bezdomnych. Posiłki wydawano od poniedziałku do soboty w godz. od 8.00 do 9.00 i od 16.00 do 17.00. W naszej parafii przez cały rok w soboty wydawano odzież, meble, artykuły gospodarcze ofiarowane przez ludzi dobrego serca.

W czerwcu w naszej parafii obchodzony jest Dzień Chorych. Rano w tym dniu Kapłani odwiedzają z posługą sakramentalną chorych, którzy nie mogą przyjść do kościoła. Ci, którym umożliwiono transport do kościoła, wzięli udział w uroczystej Mszy Świętej. Po niej zaproszono wszystkich chorych na poczęstunek do pomieszczeń przy plebanii.  Spotkanie umilał zespół góralski. W sierpniu 2004 Siostra Nimforoza zakończyła pracę w naszej parafii. Członkowie Zespołu podziękowali Siostrze za jej dotychczasową posługę , opiekę i pomoc ludziom chorym i potrzebującym.

Rok 2004. Opiekę nad Zespołem Charytatywnym objął Ks. Proboszcz Józef Niedźwiecki i Siostra Ezechiela. Ks. Proboszcz zaproponował wprowadzenie w okresie Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy, dla rodzin wielodzietnych i potrzebujących, bonów żywnościowych zamiast artykułów spożywczych. W tym czasie do Zespołu Charytatywnego dołączają nowi członkowie: p. Wanda Ciesielska, Halina Czebotar, Sabina Cięciel, Franciszek Figura, Michalina Iskierka, Grażyna Jarosińska, Irena Lipińska, Krystyna Musiał i Michalina Wołpiuk. W dalszym ciągu, każdego dnia, w ciągu całego roku osoby z Zespołu z Siostrą Ezechielą pełnią dyżur przy wydawaniu chleba dla osób samotnych i rodzin wielodzietnych. W każdą niedzielę Adwentu po mszach rozprowadzane są świece "Caritas"i opłatki na stół wigilijny.

6 grudnia 2005 roku wydano 15 paczek dla dzieci z ubogich rodzin oraz w okresie przedświątecznym rozprowadzono 150 bonów żywnościowych dla rodzin i osób samotnych potrzebujących pomocy. Siostra Ezechiela kontynuuje odwiedziny chorych w domach. Zapoznaje się z warunkami materialnymi, w jakich żyją, oraz przygotowuje do comiesięcznej wizyty Kapłana, który udziela im Sakramentów Pokuty i Komunii Św.

Podobnie jak w ubiegłych latach, w przeddzień Wielkanocy Zespół Charytatywny organizuje przy Kościele  zbiórkę święconych pokarmów dla osób samotnych i potrzebujących naszej parafii. W tym czasie wydano 150 paczek żywnościowych. Osoby chore i samotne otrzymały "święcone" do domu. Przekazano 123 bony żywnościowe.

W dniu 18 czerwca obchodzono w naszej parafii Dzień Chorych. Obłożnie chorzy zostali przez Kapłanów odwiedzeni w domach, chorzy przywiezieni do kościoła przez rodziny lub członków Zespołu i inne życzliwe osoby, uczestniczyli, jak co roku, w uroczystej Mszy świętej. Kapłani udzielili im Sakramentu Namaszczenia Chorych. Z tego Sakramentu skorzystało 251 osób. Po Mszy Św. Ks. Proboszcz zaprosił wszystkich do domu parafialnego na poczęstunek.

11 września 2005 r. Zespół Charytatywny przeprowadził po wszystkich mszach św. zbiórkę datków do puszek na rzecz pomocy powodzianom. Nadal w parafii trwa akcja wydawania chleba dla ubogich. Oferta pomocy poszerza się.  W ramach Unijnego Programu Pomocy Żywnościowej PAED Zespół wraz z Siostrą Ezechielą rozprowadzał wśród potrzebujących artykuły żywnościowe. W okresie Adwentu 2005 r. rozprowadzono 4200 opłatków i 3150 szt. świec na stół wigilijny. Wydano bony żywnościowe dla 862 osób.

Rok 2006. Kontynuowane są  przez Zespół opisane wyżej formy wsparcia - wydawanie chleba (zgłasza się ok. 50 osób), w ramach programu PAED wydawana jest żywność, rozprowadzane są świece i opłatki wigilijne a przed Wielkanocą - paschaliki i baranki. W tym okresie wydano 150 bonów żywnościowych dla osób samotnych i rodzin wielodzietnych. W tym roku  tradycyjny już Dzień Chorych miał miejsce 10.06. W tygodniu Miłosierdzia Zespół prowadził zbiórkę odzieży, artykułów spożywczych i datków do puszek.

Rok 2007. W Wielką Sobotę Zespół zorganizował zbiórkę i rozprowadził wśród potrzebujących poświęcone pokarmy. Wydano 141 paczek żywnościowych. Do noclegowni w Oświęcimiu przekazano 130 gotowanych jaj i 30 konserw. Z datków parafian do stołówki Sióstr Serafitek przekazano 150 gotowanych jaj. Nadal potrzebującym wydawany jest chleb i żywność z Programu PAED. W czerwcu odchodzono Dzień Chorych (9.06.2007 r.), w którym uczestniczyło 170 osób.

5 sierpnia Zespół Charytatywny przeprowadził do puszek zbiórkę funduszy na rzecz poszkodowanych przez trąbę powietrzną z okolic Częstochowy oraz w wypadku autokaru polskich pielgrzymów, który miał miejsce w okolicy Grenoble we Francji.

W ramach Programu PAED rozdano potrzebującym, wg kartotek, 43042 kg żywności. Zespół Charytatywny opłacił posiłki dla uczniów SP Nr 11 oraz dla dwojga dzieci specjalnej troski. Rozprowadzono 3250 świec i 4000 opłatków wigilijnych. Wydano 50 bonów żywnościowych. Siostra Nimforoza co miesiąc sporządzała listę osób chorych pragnących przyjąć Kapłana z Sakramentami Pokuty i Komunii Św.

Rok 2008. Zespół zbiera do puszek ofiary na potrzeby Radia "Anioł Beskidów" i pomoc dzieciom z Afryki. Jak co roku rozprowadził 452 szt. baranków. Wydano 50 bonów żywnościowych dla rodzin wielodzietnych. W Wielką Sobotę Zespół zorganizował zbiórkę święconych pokarmów dla potrzebujących z naszej parafii. Wydano 124 paczki żywnościowe. Część święconych jaj przekazano do noclegowni i stołówki Sióstr Serafitek. Zespół wraz z Siostrą Ezechielą zorganizował Dzień Chorych w naszej parafii. W okresie przedświątecznym rozprowadzono 4500 szt. opłatków wigilijnych i  3250 świec, a dla potrzebujących - 100 bonów żywnościowych. Siostra Ezechiela odwiedza chorych, rozeznając ich warunki materialne i przygotowując do wizyty Kapłana. Realizowany jest Program PAED - dostarczania żywności unijnej najuboższym. Nadal codziennie wydawany jest chleb.

Rok 2009. Przeprowadzono zbiórki datków do puszek na Radio "Anioł Beskidów", dla potrzebujących w Afryce i Fundusz Obrony Życia. W Wielką Sobotę, jak co roku, Zespół wraz z Siostrą Ezechielą zorganizował zbiórkę święconych pokarmów, które rozdzielił potrzebującym. Paczki świąteczne otrzymało 146 osób. 6 czerwca 2009 r. obchodzono w naszej parafii Dzień Chorych. W domach w tym dniu Kapłani odwiedzili 118 Chorych. Pozostali  byli przywiezieni na Mszę Św. przez rodziny i członków Zespołu Charytatywnego. Przez cztery niedziele Adwentu rozprowadzano opłatki i świece wigilijne. Dochód z tej zbiórki przeznaczany jest na cele charytatywne naszej parafii.

Rok 2010. Przeprowadzono zbiórki datków do puszek na misje. Rozprowadzono 450 szt. baranków wielkanocnych i 530 szt. paschalików. W Wielką Sobotę wydawano potrzebującym święcone pokarmy. Przygotowano 150 paczek żywnościowych. Przekazano jajka i wędlinę do noclegowni miejskiej oraz stołówki prowadzonej przez Siostry Serafitki. Zespół kontynuuje  wydawanie  chleba i żywności unijnej w ramach Programu PEAD. Zorganizowano  parafialny Dzień Chorych. W domach Sakrament Chorych przyjęło 135 osób a w Kościele, na Mszy Św. - 175 osób.  Po Mszy św. w spotkaniu przy herbatce i ciasteczkach wzięło udział ok. 80 osób.

Rok 2011. Podobnie jak w latach poprzednich Zespół Charytatywny zorganizował zbiórkę święconych pokarmów. Rozdano potrzebującym 159 paczek żywnościowych. Rozprowadzano baranki i paschaliki. Rodziny wielodzietne otrzymały przed świętami po 200 zł. Zorganizowano parafialny Dzień Chorych. Podczas Tygodnia Miłosierdzia zbierano dla ubogich artykuły spożywcze i ofiary do puszek. W Adwencie rozprowadzano świece "Caritas" i opłatki wigilijne.

Rok 2012. W sezonie zimowym Zespół zbierał ofiary do puszek przeznaczone na pokrycie kosztów ogrzewania kościoła. Rozprowadzono baranki wielkanocne i paschaliki. W Wielką Sobotę wydawano potrzebującym święcone pokarmy. Przygotowano 200 paczek żywnościowych. Codziennie ubogim wydawany jest chleb. Zgłasza się po tę pomoc 51 osób samotnych i 12 rodzin wielodzietnych. Realizowany jest Program PEAD. Zorganizowano Dzień Chorych.

28 czerwca 2012 roku Siostra Ezechiela przeszła do Domu Sióstr Serafitek. Zespół Charytatywny podziękował Siostrze za pracę, poświęcenie i oddanie dla ludzi chorych, opuszczonych oraz rodzin wielodzietnych naszej parafii.

27.09.2012 r. odbyło się spotkanie Zespołu z Ks. Proboszczem Józefem Niedźwiedzkim i powitanie nowej opiekunki - Siostry Bogusławy. Siostra Bogusława odwiedziła chorych i zapoznała się z ich potrzebami. Zespół kontynuuje rozprowadzanie świec wigilijnych, kartek świątecznych  robionych przez członków Zespołu. Ofiary z ich sprzedaży przeznaczono na pomoc świąteczną dla rodzin wielodzietnych.

Rok 2013. W czasie Wielkiego Postu, jak co roku, rozprowadzano baranki wielkanocne i paschaliki. W wielką Sobotę przeprowadzono zbiórkę święconych pokarmów, które rozdano ubogim. Wydano 180 paczek żywnościowych. Część darów przekazano do oświęcimskiej noclegowni. W parafii realizowany jest unijny Program pomocy żywnościowej - PEAD. Codziennie potrzebującym wydaje się chleb. Zespół prowadzi zbiórki datków do puszek na potrzeby Domu Matki i Dziecka. Tradycyjnie zorganizowano Dzień Chorych. W okresie przedświątecznym Zespół rozprowadza świece wigilijne i opłatki. Z ofiarowanych produktów spożywczych i środków czystości  Zespół wraz z Siostrą Bogusławą przygotował 20 paczek dla rodzin wielodzietnych naszej parafii oraz osób samotnych.

Rok 2014. Zespół kontynuuje dotychczasowe formy wsparcia ubogich - rozprowadza świece i baranki, przygotowuje paczki ze święconymi pokarmami. Rozdano 190 paczek. Codziennie wydaje się chleb. Zorganizowano parafialny Dzień Chorych i poczęstunek po Mszy Św. Opiekunowie Zespołu zorganizowali Pielgrzymkę Chorych  do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach.

25 sierpnia 2014 r. Siostra Bogusława zakończyła dwuletnią posługę w naszej parafii. Zespół podziękował Siostrze za opiekę i pomoc chorym i bezdomnym.

31.08.2014 r. opiekunką Zespołu zostaje Siostra Anna. Zapoznaje się ona z pracą Zespołu, odwiedza chorych, osoby samotne i rodziny wielodzietne potrzebujące wsparcia duchowego i materialnego. W okresie Adwentu rozprowadzane są świece i opłatki wigilijne, dochód z ich sprzedaży jest przeznaczony na pomoc potrzebującym naszej parafii.

Przeprowadzana jest zbiórka datków na pokrycie kosztów ogrzewania Kościoła. Przygotowywane są, jak co roku, paczki świąteczne dla potrzebujących.

Rok 2015.  Zespół prowadzi zbiórkę odzieży, środków czystości, koców i funduszy na rzecz mieszkańców Ukrainy. Rozprowadzane są baranki i świece wielkanocne, rozdysponowano wśród potrzebujących święcone pokarmy, codziennie dla bezdomnych wydawany jest chleb. W Tygodniu Miłosierdzia prowadzona jest zbiórka odzieży i żywności. Do puszek zbierano datki na pokrycie kosztów ogrzewania Kościoła. 6 czerwca Siostra Anna wraz z Zespołem organizuje Parafialny Dzień Chorych. W okresie przedświątecznym rozprowadzane są opłatki i świece wigilijne. Rodzinom wielodzietnym i osobom samotnym przekazywane są paczki świąteczne. Zbiórką funduszy wspomaga się Kościół na Wschodzie.

Rok 2016. Rozprowadzane są baranki i paschaliki wielkanocne, przygotowuje się paczki dla chorych, samotnych i rodzin wielodzietnych  z pokarmami święconymi. Codziennie wydawany jest chleb. Przeprowadzono zbiórkę datków na rzecz ofiar trzęsienia ziemi w Ekwadorze. Zorganizowano Parafialny Dzień Chorych. Realizowano Program PAED - unijnej pomocy żywnościowej dla najuboższych. W Adwencie rozprowadzane są świece "Caritas" i opłatki, Przeprowadzono zbiórkę funduszy na rzecz Kościoła na Wschodzie, darów  dla mieszkańców Ukrainy i datków na ogrzewanie Kościoła. Zespół przygotowuje paczki i życzenia świąteczne dla samotnych i rodzin wielodzietnych naszej parafii.

Rok 2017. Zespół przeprowadził zbiórkę funduszy na pokrycie kosztów ogrzewania Kościoła i pomieszczeń parafialnych. W dniu Afryki prowadzona jest zbiórka funduszy do puszek. 16.01.2017 r. do Pana odchodzi Siostra Anna - opiekunka Zespołu. Od tego czasu nie mamy Siostry wspierającej prace Zespołu, ale jego działalność trwa nadal - rozprowadzane są, jak co roku, baranki i paschaliki wielkanocne oraz świece i opłatki wigilijne, rozdzielane potrzebującym paczki z święconymi pokarmami, zorganizowano Parafialny Dzień Chorych, prowadzone są zbiórki do puszek na rzecz Kościoła na Wschodzie i ogrzewanie pomieszczeń Kościoła i parafii.

Rok 2018. Rozprowadzane są baranki i paschaliki wielkanocne oraz świece i opłatki wigilijne, rozdzielane potrzebującym paczki z święconymi pokarmami. W Tygodniu Miłosierdzia zbierana jest dla potrzebujących odzież i żywność,  zorganizowano Parafialny Dzień Chorych. Członkowie Zespołu co miesiąc powiadamiają chorych w domach o planowanych odwiedzinach Kapłanów z posługą sakramentalną.  Prowadzone są zbiórki do puszek na rzecz Kościoła na Wschodzie i ogrzewanie pomieszczeń parafialnych. 27 czerwca odbyło się spotkanie pożegnalne Zespołu Charytatywnego z Ks. Prałatem Józefem Niedźwiedzkim, wieloletnim jego Opiekunem, który przechodzi na emeryturę. Słowom wdzięczności towarzyszyły podziękowania i życzenia obfitości łask Bożych dla Ks. Józefa Niedźwiedzkiego.

26.08. 2018 r. powitaliśmy w naszej parafii nowego Proboszcza – ks. Mariusza Kiszczaka, który jest nowym opiekunem Zespołu.

Na spotkaniu w dniu 13.11.2018 r. ks. Mariusz Kiszczak zapoznał się z działalnością oraz osobami tworzącymi  Zespół Charytatywny.

Rok 2019. Zespół Charytatywny prowadzi na co dzień swoją działalność, wspomagając potrzebujących naszej parafii. Wszystkie opisane wyżej formy pomocy są kontynuowane. Na co  dzień, w godzinach 7.00- 8.30 prowadzone są dyżury przy wydawaniu chleba. Z tej formy pomocy korzysta miesięcznie ok. 100 osób pobierając ok. 800 porcji chleba. Prowadzone są zbiórki do puszek na  działania charytatywne o zasięgu diecezjalnym i ogólnopolskim. W okresie przedświątecznym rozprowadza się  świece, opłatki i  baranki oraz wspomaga potrzebujących paczkami żywnościowymi, ze złożonych przez parafian darów.  Członkowie Zespołu Odwiedzają chorych informując ich o comiesięcznej wizycie Kapłanów z posługą sakramentalną. Organizowany jest Parafialny Dzień Chorych z uroczystą Mszą św., podczas której udzielany jest chorym Sakrament Namaszczenia. 

Od 2000r.Zespół prowadzi własna kronikę, dokumentując realizowane w parafii przedsięwzięcia charytatywne.

Obecnie Zespół tworzy 16 osób. Są to: Anastazja Sipta, Irena Lipińska, Zofia Chałupka, Teresa Kasza, Zofia Jackowska, Józefa Pytraczyk, Stefania Bzibziak, Magdalena Słaba, Anna Pawlik, Janina Pędziwiatr, Kornelia Fraszewska,Maria Leduchowska, Krystyna Komajda, Małgorzata Trzop, Piotr Bibrzycki i Zbigniew Korzeniowski. Wiele członkiń odeszło już do Pana, przychodzą nowe osoby i tak służba ubogim w naszej parafii trwa...