Realizacja unijnego programu pomocy żywnościowej najbardziej potrzebującym

podprogram 2020

Pomocą żywnościową objęte są osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria o pomocy społecznej, której udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu m. in.:

 • ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia,     
 • niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby,
 • przemocy w rodzinie,
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii,
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej,

i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj.:

 • dla osoby samotnie gospodarującej - 1.402 zł netto
 • w rodzinie (na jedną osobę) - 1.056 zł netto

Od dnia 26 listopada 2020 r. obowiązuje nowe kryterium dochodowe - w wysokości do 220% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej. Do pomocy uprawnia dochód:

 • 1.542,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
 • 1.161,60 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Pomoc żywnościowa udzielana jest tylko na podstawie skierowań wydanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu mieszkańcom z terenu Parafii św. Maksymiliana.  


Wydawanie żywności unijnej - szósta, ostatnia dostawa:

 • 27.09. (poniedziałek) w godzinach od 15.00 do 16.00
 • 28.09. (wtorek) w godzinach od 8.00 do 9.00
 • 29.09. (środa) w godzinach od 15.00 do 16.00
 • 30.09. (czwartek) w godzinach od 8.00 do 8.30
 • 4.10. (poniedziałek) w godzinach od 16.00 do 16.30
 • 6.10. (środa) w godzinach od 8.00 do 8.30
 • 8.10. (piątek) w godzinach od 16.30 do 17.00

Podsumowanie programu POPŻ

- podprogram 2016

 • z pomocy skorzystało 574 osoby
 • wydano w formie paczek żywność o łącznej wadze 28.181,10 kg

- podprogram 2017

 • z pomocy skorzystało 530 osób
 • wydano w formie paczek żywność o łącznej wadze 26.629,20 kg

- podprogram 2018

 • z pomocy skorzystało 573 osoby
 • wydano w formie paczek żywność o łącznej wadze 28.220,25 kg

- podprogram 2019

 • z pomocy skorzystało 520 osób
 • wydano w formie paczki żywnościowe o łącznej wadze 25.005,60 kg

 • Więcej:

Zespół charytatywny

Zespół charytatywny - historia działalności