Opiekunem Klubu Inteligencji Katolickiej w naszej parafii jest ks. Łukasz Figura. Członkowie klubu gromadzą się w każdy drugi poniedziałek miesiąca o godz. 16.00 w kaplicy Matki Bożej Kalwaryjskiej na Eucharystii, po której ma miejsce spotkanie formacyjne w salce katechetycznej.


Klub Inteligencji Katolickiej jest społeczno-kulturalną organizacją katolików, której członkowie pogłębiają swą formację chrześcijańską oraz uczą się odpowiedzialności za Kościół. Wśród głównych celów statutowych Klubu wymienia się działalność w oparciu o naukę Kościoła katolickiego dla kształtowania osobowości ludzkiej i wychowania człowieka, świadomego swych obowiązków patriotycznych, osobistych i społecznych.

Pierwsze KIK w Polsce powstały w 1956 r. Inspiratorem i założycielem oddziału w Oświęcimiu był Aleksander Krzysik, który w rozmowie z ks. dziekanem Kazimierzem Górnym (późniejszym biskupem diecezji rzeszowskiej) uzyskał jego aprobatę i obietnicę pomocy. Walne Zebranie Założycielskie miało miejsce 18.11.1981 r. Następne spotkania – już po zakończeniu stanu wojennego – odbywały się w salce katechetycznej przy kościele Wniebowzięcia NMP, aż do utworzenia parafii pw. św. Maksymiliana Męczennika. Warto zauważyć, że KIK jest jedną z najstarszych grup działających w naszej parafii.   

Obecnie nasz Klub dalej prowadzi swoją działalność podejmując w ciągu roku wiele szlachetnych inicjatyw. W każdy drugi poniedziałek miesiąca o godz. 16.00 członkowie gromadzą się w kaplicy Matki Bożej Kalwaryjskiej na Eucharystii, po której ma miejsce spotkanie formacyjne w salce katechetycznej.   

Niezwykle ważną cechą działalności Klubu jest współorganizacja „Oświęcimskiej Drogi Krzyżowej” na terenie byłego obozu Auschwitz. To już wieloletnia tradycja, iż w pierwszą niedzielę po liturgicznym wspomnieniu Wszystkich Wiernych Zmarłych, tysiące wiernych uczestniczy w niezwykłej – zważywszy na tragizm miejsca – Drodze Krzyżowej. Uczestniczą w niej osoby duchowne, mieszkańcy Oświęcimia i okolicy, pielgrzymi z różnych zakątków Śląska, Małopolski oraz innych rejonów naszej Ojczyzny, przedstawiciele różnych stanów, ruchów, grup parafialnych i organizacji. Miedzy innymi dzięki takim inicjatywom KIK dąży do przemiany otaczającego świata, aby stawał się bliższy Jezusowi Chrystusowi i Jego Ewangelii.

Wielką wartość KIK zauważył św. Jan Paweł II, który w swym liście do jego członków w 1997 r. napisał: „Doświadczenia, jakie ruch Klubów Inteligencji Katolickiej już posiada, mogą okazać się bardzo przydatne w prawdziwym dialogu z ludźmi poszukującymi sensu życia, czy też pomocne w dążeniu do zmiany nastawień wobec religii i Kościoła u tych, którzy posiadają zbyt uproszczone wizje chrześcijaństwa”.